Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów bhp i zasad bhp

W ramach doradztwa w zakresie BHP oferujemy ogrom rozwiązań wspierających Państwa biznes od strony bezpieczeństwa, higieny pracy oraz poszanowania Kodeksu Pracy. Kompleksowo zajmiemy się wdrożeniem w Państwa firmie rozwiązań BHP, przeprowadzimy szkolenia pracownicze (zarówno wstępne jak i okresowe), pomożemy stworzyć dokumentację oceny ryzyka zawodowego. Nasze wsparcie będzie dla Państwa bezcenne w chwili badania okoliczności wypadku i ewentualnego postępowania odszkodowawczego.

W ramach świadczonych usług oferujemy również:

Stały nadzór w ramach wykonywania zadań służby BHP
Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów BHP i zasad BHP
Przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP i okresowych BHP dla pracowników, pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP
Dokonywanie przeglądów obiektów pod względem wymogów BHP
Pełną obsługę postępowań powypadkowych
Sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy
Prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych, rejestrów szkolania BHP
Udział w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego (art. 226 kp) oraz sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie
Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji
Sporządzenie planu poprawy warunków pracy
Pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP
Współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcja Sanitarną
Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
Pomoc w zakresie zapewnienia pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
Przeprowadzenie kompleksowych kontroli warunków BHP w pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przekazaniem wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację stwierdzonych braków, nieprawidłowości i zagrożeń
Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczna opiekę zdrowotna nad pracownikami
Konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółowych instrukcji roboczych dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy i innych przepisów w zakresie BHP, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń w zakresie BHP